1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 27 دی 1400  
تصویب نامه ها
سه‌شنبه 10 آذر 1388 کمیته آموزش
ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
16 شهریور 1388
کمیته آموزش
1008
2 برگزاری دوره های آموزشی از سری دوره های بهبود مدیریت برای اعضای مجمع عمومی 16 شهریور 1388
مجمع عمومی
1009
3
22 شهریور 1388
مجمع عمومی
1010
4
12 آبان 1388
دستگاههای عضو کمیته آموزش
1019
5
4 آذر 1388
دستگاههای عضو کمیته آموزش
1021
6
14 دی 1388
دستگاههای عضو کمیته آموزش
1022
7
8
9
10
درباره سایت
تماس با ما