1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 27 دی 1400  
تصویب نامه ها
سه‌شنبه 10 آذر 1388 کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
14 دی 1388
کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
1002
2 ایجاد دبیرخانه مرکزی در کلیه دستگاههای دولتی 14 دی 1388
کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
1003
3
31 شهریور 1388
کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
1011
4
5
6
7
8
9
10
درباره سایت
تماس با ما