1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 27 دی 1400  
تصویب نامه ها
دوشنبه 2 آذر 1388 مجمع عمومی
ردیف عنوان مصوبه تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
آیین نامه اجلاس (مصوب 9 اردیبهشت 1388)
-
 9 اردیبهشت 1388
مجمع عمومی
1001
2 آیین نامه اجلاس (مصوب13 اردیبهشت 1390) - 13 اردیبهشت 1390
مجمع عمومی
-
3 منشور اجلاس - 25 آذر 1388
مجمع عمومی
1023
4 در دست تهیه
20 بهمن 1388
مجمع عمومی
1003
5 در دست تهیه
20 بهمن 1388
مجمع عمومی
1004
6 در دست تهیه
20 بهمن 1388
مجمع عمومی
1006
7 در دست تهیه
20 بهمن 1388
مجمع عمومی
1022
8 در دست
تهیه
19 اسفند 1388
مجمع
عمومی
1010
9
10
درباره سایت
تماس با ما