1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 27 دی 1400  
ارزشیابی دبیرخانه های نظام اداری کشور

* عنوان دستگاه * مسئول دبیرخانه
* شماره تماس * تلفن همراه
1- کدام قابلیت و امکانات زیر در دبیرخانه وجود دارد؟
2- آیا سامانه (مدیریت منابع سازمانی مالی، اداری، رفاهی) در سازمان وجود دارد؟
3- آیا سیستم دبیرخانه جزیی از سامانه مدیریت منابع سازمانی است؟
4- آیا دوره های آموزشی منظم و مدونی برای کارکنان دبیرخانه برگزار می گردد؟
5- آیا در دبیرخانه گزارش های مدیریتی، تحلیلی و تصمیم ساز تهیه و تدوین می گردد؟
6- آیا تاکنون از دبیرخانه سایر دستگاه ها بازدید و از تجربیات سایر سازمان ها بهره مند شده اید؟
7- آیا در دستگاه شما کارگروه یا شورایی برای نظام مند سازی مکاتبات وجود دارد؟
8- آیا عضو مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور می باشید؟
9- آیا اقدامی برای کاهش مکاتبات غیر ضرور و استفاده از محمل های جایگزین آن نظیر پیام الکترونیکی صورت گرفته است؟
10- آیا مکاتبات درون سازمانی به صورت الکترونیکی صورت می گیرد؟
11- آیا تبادل مکاتبات با سایر سازمان ها به صورت الکترونیکی انجام می شود؟
12- آیا بین سامانه دبیرخانه با سامانه دیگر من جمله شبکه دولت ارتباط نرم افزاری برقرار می باشد؟
13- آیا مکاتبات طبقه بندی شده به صورت الکترونیکی ثبت و ارجاع می گردد؟
14- آیا اکثر مدیران از سامانه الکترونیکی استفاده می کنند؟
15- آیا برای مدیران عالی امکاناتی مانند کارتابل ویژه در سامانه الکترونیکی تعبیه شده است؟
16- آیا اقدامی برای حذف یا کاهش دسترسی چاپ کاربران صورت گرفته است؟
17- آیا سازمان اقدامی برای حذف واحد تایپ برداشته است؟
18- آیا اقدامی برای حذف کاغذ از فرایندهای کاری به عمل آمده است؟
19- بیشترین مکاتبات در دولت یازدهم در چه زمینه بوده است؟
20- آیا در دولت یازدهم توجه مدیران به مکاتبات الکترونیکی بیشتر شده است؟
اقدامات اساسی آن دستگاه در خصوص ایجاد نهضت دیجیتالی و ارائه خدمات الکترونیکی که مورد تاکید ریاست محترم جمهوری می باشد را به اختصار بیان کنید؟
نظرها و پشنهادهای تکمیلی خود را مطرح فرمایید؟
درباره سایت
تماس با ما