يكشنبه 26 خرداد 1398  
تاييد اصالت نامه الكترونيكي
آغاز به فعالیت کارگروه پیگیری تایید اصالت نامه الکترونیکی
اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری نسبت به ایجاد کارگروه پیگیری تایید اصالت نامه الکترونیکی متشکل از نمایندگان اداره کل دبیرخانه مرکزی و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت  ریاست جمهوری اقدام نمود.
این کارگروه به منظور هماهنگی در راه اندازی "امضای دیجیتال" تشکیل گردیده و فعالیت خود را از تاریخ 7 آذر 1394 رسما آغاز نموده است.
درباره سایت
تماس با ما