سه شنبه 27 مهر 1400  
تصویب نامه ها
سه شنبه 10 آذر 1388 کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
2 مهر 1388
مجمع عمومی
1004
2 آماده سازی بستر استفاده از امضای دیجیتالی از نظر حقوقی و اجرایی جهت تسهیل در امور مکاتبات
2 مهر 1388
مجمع عمومی
1005
3
2 مهر 1388
مجمع عمومی
1006
4
2 مهر 1388
مجمع عمومی
1007
5
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1012
6
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1013
7
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1014
8
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1015
9
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1016
10
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1017
11 آیین نامه کمیته معین فناوری اطلاعات و ارتباطات 27 مهر 1388 کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات 1018
درباره سایت
تماس با ما