سه شنبه 27 مهر 1400  
پیشنهادها
دوشنبه 2 آذر 1388 مجمع عمومی
ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
2 شهریور 1388
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
1005
2
2 شهریور 1388
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
1007
3
16 شهریور 1388
کمیته آموزش
1009
4
6 شهریور 1388
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
1012
5
6 شهریور 1388
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
1013
6
6 شهریور 1388
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
1014
7
6 شهریور 1388
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
1015
8
6 شهریور 1388
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
1016
9
6 شهریور 1388
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
1017
10
13 آبان 1388
کمیته آموزش
1019
11 تشکیلات دبیرخانه مرکزی 14 دی 1388 کمیته کارشناسی دبیرخانه 1002
12 آیین نامه پیشنهادی مکاتبات اداری دستگاههای دولتی 31 شهریور 1388 کمیته کارشناسی دبیرخانه 1011
13 طرح پیشنهادی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
درخصوص تشکیل کارگروه تحقیق و توسعه دبیرخانه های مرکزی
22 دی 1388 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1024
درباره سایت
تماس با ما