يكشنبه 26 خرداد 1398  
مجموعه سؤالات ارزشيابي دبيرخانه‏ هاي نظام اداري كشور

* عنوان دستگاه * مسئول دبیرخانه
* شماره تماس * تلفن همراه
شش ماهه اول 1396
* تعداد مکاتبات الکترونیکی وارده و صادره * تعداد مکاتبات کاغذی (وارده و صادره) * مجموع کل مکاتبات (الکترونیکی-کاغذی) * تعداد چاپ ( برگ )
* تعداد کل کاربران سازمان (نفر) * تعداد کل کاربران دارای امکان چاپ در سازمان (نفر)
* تعداد کاربران دبیرخانه (نفر) * نوع نرم افزار مورد استفاده
* تعداد چاپگرهای(پرینتر)آن سازمان (نفر) * تعداد دستگاه های فتوکپی آن سازمان
* تعداد دستگاه های نمابر(فاکس)آن سازمان
کدام قابلیت و امکان زیر در دبیرخانه سازمان متبوع شما وجود دارد؟
مشکلات اساسی در مسیر تحقق سازمان بدون کاغذ؟
اقدامات اساسی، نظرها و پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح فرمایید:
درباره سایت
تماس با ما